0.0 (0)
[1397/07/18]

استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران  

رئیس مجلس شورای اسلامی بامداد امروز چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ در بازگشت از سفر دو روزه خود به ترکیه به منظور شرکت در اجلاس مجالس کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا مورد استقبال غلامرضا نوری ، سیدسعید فانی، احمد تقوایی، مهدی کردلو و مهدی کیایی قرار گرفت.

استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران
استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران
Parameter:137641!model&6449 -LayoutId:6449 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار
یادداشت گذاری
لینک های موضوعی