0.0 (0)
[1397/07/16]

دیدار دکتر علی لاریجانی با نایب رئیس مجلس پاکستان  

دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی عصر امروز دوشنبه با نایب رییس مجلس پاکستان دیدار وگفتگو کرد.

دیدار دکتر علی لاریجانی با نایب رئیس مجلس پاکستان
دیدار دکتر علی لاریجانی با نایب رئیس مجلس پاکستان
دیدار دکتر علی لاریجانی با نایب رئیس مجلس پاکستان
دیدار دکتر علی لاریجانی با نایب رئیس مجلس پاکستان
دیدار دکتر علی لاریجانی با نایب رئیس مجلس پاکستان
دیدار دکتر علی لاریجانی با نایب رئیس مجلس پاکستان
دیدار دکتر علی لاریجانی با نایب رئیس مجلس پاکستان
دیدار دکتر علی لاریجانی با نایب رئیس مجلس پاکستان
دیدار دکتر علی لاریجانی با نایب رئیس مجلس پاکستان
دیدار دکتر علی لاریجانی با نایب رئیس مجلس پاکستان
دیدار دکتر علی لاریجانی با نایب رئیس مجلس پاکستان
دیدار دکتر علی لاریجانی با نایب رئیس مجلس پاکستان
Parameter:137629!model&6449 -LayoutId:6449 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار
یادداشت گذاری
لینک های موضوعی